Fakültemiz, 17.11.1999 tarihli ve 4480 sayılı Kanunla değişik 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilerek kabul edilen 2809 sayılı Kanunun 27. maddesinin (e) bendi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.

 

2003–2004 Eğitm-Öğretim Yılında Fakülte Kurulunun 15.12.2003 tarih ve 2003/4 sayılı kararı ile İlköğretim Bölümüne bağlı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı açılması ve öğrenci alınması teklifi yapılmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunda görüşülerek Yüksek Öğretim  Kurulunun onayına sunulmuş ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 02.03.2004 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca İlköğretim Bölümüme bağlı olarak Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı kurulmuştur.

 

Fakültemiz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim öğretimine devam ederken 29 Mayıs 2007 gün ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulan Sinop Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim öğretimine devam etmektedir.

  

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 01.04.2010 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 3843 sayılı Kanunun 4’üncü 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri uyarınca İlköğretim Bölümüne bağlı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programına öğrenci alımına karar verilerek 2010-2011 Öğretim yılında öğretime başlamıştır.

 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 03.11.2011 tarihli Yürütme  Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri uyarınca Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı kurulmuştur. 

 

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programına 2015–2016 Öğretim yılında öğrenci alınarak öğretime başlamıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.06.2016 tarihli ve 75850160-101.03.01-36826 ile 01.03.2017 tarihli ve 75850160-101.03.01-15759 sayılı yazıları gereğince Bölümümüz bünyesindeki mevcut  anabilim dalları yeniden yapılandırılmış olup,  Bölümümüz Anabilim Dalları ve Lisans Programları aşağıda belirtilmiştir.

 

Bölüm Anabilim Dalları ve Lisans Programları;

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

            * Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

                       Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı

            * Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

         Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

 

2019 yılı itibariyle bölümümüzde 9 Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

Tarihçe:

Sinop Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 03.11.2011 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri uyarınca kurulmuş ve ana bilim dalında 2015 yılında öğretime başlanmıştır.

Vizyon:

Bilim, sanat ve teknolojinin gerektirdiği ulusal ve evrensel niteliklere sahip; öğrenmeyi öğrenen, gelişime açık, insana ve çevreye değer veren; sürekli başarıyı hedefleyen ve Türk Millî Eğitim sistemindeki mevzuata uygun çağdaş, demokratik, laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı, Atatürkçü öğretmenler yetiştirmektir. 3 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadrosuyla; “Çağdaşlık / Sevgi – saygı – hoşgörü / Güvenirlik / Dürüstlük / Şeffaflık / Sorumluluk sahibi olmak / Takım ruhuna sahip olmak / Katılımcılık / Yaratıcılık / Verimlilik / Ulusal değerlere sahip çıkma / Etik değerlere bağlılık / Çevreye duyarlılık” değerlerine bağlı Türkçe öğretmenleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalının Genel Özellikleri:

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı; ortaokul seviyelerindeki okullara öğretici yetiştiren, Türkçe öğretmenliği lisans programından oluşmaktadır. Türkçe öğretmenliği lisans programı, her biri iki yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Sekiz yarıyıl boyunca öğrenciler, öğretim planında belirtilen 240 AKTS (147 kredilik) zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak zorundadır. VII. Yarıyılda “Okul Deneyimi” dersi; VIII. Yarıyılda “Öğretmenlik Uygulaması” dersi, uygulamalı derslerdir. Bu uygulamalar, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda yapılmaktadır. Bunun için Sinop İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği sağlanmaktadır. Bölümümüzün 4 yıllık eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilere alan ve alan eğitimi dersleri, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri verilmektedir. Bu dersler şunlardır: 1. Yıl: Yazı Yazma Teknikleri, Türk Dil Bilgisi, Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım, Osmanlı Türkçesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, 2. Yıl: Türk Dil Bilgisi, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bilgisayar, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Genel Dilbilimi, Etkili İletişim, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, 3. Yıl: Anlama Teknikleri, Çocuk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, Topluma Hizmet Uygulamaları, Özel Öğretim Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Anlatma Teknikleri, Yabancılara Türkçe Eğitimi, Türk Eğitim Tarihi, Uygarlık Tarihi, Ölçme ve Değerlendirme, 4. Yıl: Tiyatro ve Drama Uygulamaları, Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri, Okul Deneyimi, Rehberlik, Özel Eğitim, Dil ve Kültür, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması. Sekiz yarıyıl içerisinde bu derslere ek olarak seçmeli dersler de verilmektedir.

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının Amaçları:

Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme becerisine sahip, Türkçe öğretmenliği alanıyla ilgili yeterli düzeyde alan bilgisine, pedagojik bilgi ve becerilere sahip, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilen, Bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilen, Türk eğitim sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk millî, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan, Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenebilen, Topluma, çevreye, insana, duyarlı; topluma faydalı, geleceğe güvenle bakan bireyler yetiştirmektir. Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında, Türkçe Öğretmenliği olmak üzere tek lisans programı bulunmaktadır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:

Türkçe öğretmeni olmak isteyenlerin; – Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, – Sözel yeteneği gelişmiş, dil ve edebiyata ilgi duyan, kitap okumayı seven, – Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, – İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, – Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve sorunlara yönelik çözüm yolları bulmaya çalışan, – İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, – Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, – Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Giriş Koşulları:

Türkçe öğretmenliği lisans programına girebilmek için, -Lise veya dengi okul mezunu olmak, -Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarına girerek sözel (SÖZ) puan türünden yeterli puanı almak, -Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Türkçe Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Çalışma Alanları:

Türkçe öğretmenliği lisans programını bitirenlere “Türkçe Öğretmenliği” lisans diploması ve “Türkçe Öğretmeni” unvanı verilir. Türkçe öğretmenliği lisans programı mezunları, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel ortaokullarda “Türkçe Öğretmeni” olarak görev alabilirler. Devlet sektöründe orta düzeyde bir gelir, özel sektörde ortanın üstünde bir gelirle iş bulma olanakları vardır.

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Program Hakkında Genel Bilgi

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nın öncelikli amacı gelecek nesilleri çağın ihtiyaçlarına göre eğitecek; bireysel ve mesleki anlamda eleştirel düşünüp çok yönlü kararlar alan; problem çözme becerisine sahip; hem teori hem de uygulama yeterliliği olan; insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren profesyonel Sosyal Bilgiler Öğretmenleri yetiştirmektir. Sosyal Bilgiler Eğitimi Dalı’nda 6 öğretim elemanı (1 profesör, 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi) çalışmakta ve lisans programına kayıtlı yaklaşık 209 öğrenci bulunmaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları

Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Programda mevcut olan, 240 AKTS’ye karşılık gelen zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuldur. Programın Amacı Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nın öncelikli amacı gelecek nesilleri çağın ihtiyaçlarına göre eğitecek; bireysel ve mesleki anlamda eleştirel düşünüp çok yönlü kararlar alan; problem çözme becerisine sahip; hem teori hem de uygulama yeterliliği olan; insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren profesyonel Sosyal Bilgiler Öğretmenleri yetiştirmektir.

Mezunların Mesleki Profili

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programı mezunları “Sosyal Bilgiler Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız dershanelerde, eğitim materyalleri tasarım ve pazarlama, yayın kuruluşları gibi sektörlerde, yayın evlerinde, eğitsel materyal geliştiren işyerlerinde görev alabilmektedir. Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında veya eğitimle ilgili başka alanlarda yurt içinde veya yurt dışında akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar, gerekli şartları sağladıkları takdirde üniversitelerin akademik birimlerinde öğretim elemanı (araştırma görevlisi) olarak görev alabilmektedirler.

Öğretim Programının Yapısı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı 4 yıllık bir programdır. Öğrenciler bu programı Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü bünyesindeki diğer ana bilim dalları ve Sinop Üniversitesi’ndeki diğer fakülte ve yüksekokullar tarafından açılan ve program kapsamında zorunlu veya seçmeli olarak kabul edilen dersleri alarak tamamlayabilirler.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Sinop Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.sinop.edu.tr/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dosyalar/egitim_ogretim_sinav_yone tmelikleri/21_08_2007_Egitim_Ogretim_S%C4%B1nav_Yonetmeligi.pdf linkinden ulaşılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan, 240 AKTS’ye karşılık gelen zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.